KostenDe kosten van het overblijven worden doorberekend aan de ouders van de kinderen die overblijven.
Ten overstaan van een kascommissie wordt een verantwoording afgelegd door de overblijfcoördinator m.b.t. de besteding van de overblijfgelden. Het bevoegd gezag heeft, middels de directeur, inzage in de jaarlijkse inkomsten en uitgaven van het overblijven.

Het overblijven kost € 1,75 per keer.

Het totaalbedrag wordt via een automatisch incasso geïnd bij de ouders.

Iedere maand ontvangen de ouders/verzorgers een overzicht van het aantal keren dat een kind is overgebleven in de afgelopen maand.

Wanneer een geïncasseerd bedrag gestorneerd wordt zal contact opgenomen
worden met de ouders/verzorgers. Wanneer er geen gegronde reden is voor
deze stornering, zal de ouders/verzorgers gevraagd worden het verschuldigde
bedrag per omgaande over te maken.
Website: Barbara Vaessen
TSO BS de Schakel © Copyright  2017 - Alle Rechten Voorbehouden